شماره جاری: دوره 7، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 2-174 

7. کاربرد قاعده لاحرج در قوانین موضوعه

صفحه 22-32

علی تقوی؛ عبدالجلیل سروری